Een overzichtsfoto van dde huidige haven in Heijen
Een overzichtsfoto van dde huidige haven in Heijen Foto: Gemeente Gennep

Initiatiefnemers Haven Heijen doen concessies

Algemeen 490 keer gelezen

HEIJEN | De initiatiefnemers van de uitbreiding van Haven Heijen hebben de opmerkingen van kritische omwonenden, dorpsbewoners en andere belanghebbenden ter harte genomen. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het ontwerpbestemmingsplan dat binnenkort ter inzage ligt. “Er komt geen onderwaterdepot, containerhaven”, benadrukte wethouder Janine van Hulsteijn deze week. Wel is er ruimte voor natuurontwikkeling en zijn er nog andere voordelen.

De aan bedrijventerrein grenzende haven wordt in de aangepaste plannen uitgebreid met een watergebonden bedrijventerrein met overslagkade. Ook wordt een toegangsgeul met draaikom aangelegd.
Het voorontwerpbestemmingsplan uit 2020 werd na diverse inspraakreacties en het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) verder uitgewerkt. Voorname wijzigingen zijn het schrappen van het onderwaterdepot een de containerhaven. De strekdam aan de noordzijde van toekomstige bedrijventerrein komt ook in de nieuwe plannen voor.

Wethouder Janine van Hulsteijn licht toe: “Het college is positief over de nader onderbouwde en deels gewijzigde plannen van de initiatiefnemers. Over het onderwaterdepot heerste veel onrust in het dorp, met name bij de woonarkbewoners. Ik ben blij dat die onrust nu wordt weggenomen. Vorig jaar werd de containerhaven al geschrapt. De plannen betekenen behoud en zelfs een toename van werkgelegenheid voor onze gemeente, wat de vitaliteit en leefbaarheid van onze kernen ten goede komt. Bovendien sluiten de plannen aan bij onze ambities voor hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en recreatie. Zo ontstaat er ruim 10 hectare aan nieuwe natuur, dat is te vergelijken met 20 voetbalvelden. Er komen kruidenrijke graslanden en er worden nieuwe Maasheggen aangelegd, afgewisseld met fruit- en bakenbomen. Voor onze inwoners betekent dat een nieuw ommetje in hun omgeving met struinpaden en rustmogelijkheden én er komen nieuwe visplaatsen.”

Ook de verkeerssituatie wordt verbeterd door aanpassing van het kruispunt Hoofdstraat – Hoogveld – De Groote Heeze. Fietsers vanuit Gennep kunnen straks veiliger naar Heijen fietsen. Deze aanpassingen worden parallel aan de uitbreiding van de haven uitgevoerd. Ook wordt de entree van Heijen verfraaid met bomen en hagen.

Vanaf donderdag 17 juni ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Op www.gennep.nl/havenheijen staat dan meer informatie over de procedure en hoe belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Om geïnteresseerden en belanghebbenden nader te informeren, organiseert de gemeente met de initiatiefnemers eind juni en begin juli excursies in het gebied. De inschrijving hiervoor opent binnenkort via de hiervoor genoemde website van de gemeente.

Wandelroutes in het nieuwe plan.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant